1. ImpactOS-palvelusopimus

TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄ IMPACTOS-PALVELUSOPIMUS (”SOPIMUS”) HUOLELLISESTI ENNEN IMPACTOS-PALVELUN KÄYTTÖÄ. KÄYTTÄMÄLLÄ IMPACTOS-PALVELUA, SITOUDUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. JOS ET HYVÄKSY SOPIMUSEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ IMPACTOS-PALVELUA.

Näitä ImpactOS-palvelusopimuksen ehtoja sovellettaessa asiakkaalla (”Asiakas” tai ”Sinä”) tarkoitetaan yhteisöä ja/tai organisaatiota tai sen työntekijöitä, jotka ostavat palveluita AskKauko Oy:ltä, Y-tunnus 2703712-9, Suomen lainsäädännön mukaisesti perustetulta ja järjestäytyneeltä osakeyhtiöltä, osoite Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki (”Yhtiö”). Yritystä ja asiakasta, mukaan lukien Käyttäjät (käyttäjät) (määritelty myöhemmin), kutsutaan myös erikseen nimellä ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

1.1. Määritelmät

Sidosyritys Osapuolen tarkoittaa suomalaista tai ulkomaista oikeushenkilöä, joka (a) on suoraan tai välillisesti määräysvallassa osapuolen määräysvallassa tai (b) samassa suorassa tai välillisessä määräysvallassa kuin osapuoli tai (c) osapuolen suoraan tai välillisesti määräysvallassa niin kauan kuin tällainen määräysvalta jatkuu. Määräysvalta on oltava suoralla tai välillisellä omistuksella yli 50 prosenttia liikkeeseen lasketun oman osakepääoman nimellisarvosta tai yli 50 prosenttia osakkeista, jotka oikeuttavat haltijat äänestämään hallituksen jäsenten tai vastaavanlaisia tehtäviä hoitavien henkilöiden valinnassa.

Luottamukselliset tiedot tarkoittaa mitä tahansa sellaista tietoa ja aineistoa, jonka toinen osapuoli on luovuttanut jollekin osapuolelle ja joka on joko merkitty luottamukselliseksi tai joka on ymmärrettävä luottamukselliseksi.

Asiakastiedot tarkoittaa Asiakkaan Palveluun siirtämää tietoa tai materiaalia tai tietoa tai materiaalia, joka on muutoin toimitettu tai asetettu Yhtiölle Asiakkaan eduksi ja Palvelun tarkoituksiin tai muuta Osapuolten Asiakastiedoksi määrittelemää tietoa tai materiaalia.

Asiakaslaitteet tarkoittaa laitteistoa ja ohjelmistoa, joka Asiakkaalla on oltava käytössä Palvelun käyttämiseksi ja tarjoamiseksi Sopimuksen mukaisesti.

Asiakastuki tarkoittaa tukitoimintoja, jotka Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle kohdassa 9 tarkemmin määritellyllä tavalla.

Voimaantulopäivä on päivä, jolloin molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen asianmukaisesti.

Immateriaalioikeudet tarkoittaa kaikkia patentteja, hyödyllisyysmalleja, malleja, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia, verkkotunnuksia, tavaramerkkejä, kauppanimiä ja muita immateriaalioikeuksia, riippumatta siitä, onko niitä rekisteröity tai ei, sekä hakemuksia johonkin edellä mainituista vastaavasti sekä mahdollisia liikesalaisuuksia.

Liittyvä palvelu tarkoittaa mitä tahansa palvelua, joka ei sisälly Palveluihin mutta jonka Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle Sopimuksen tai muun Sopimukseen viittaavan sopimuksen nojalla, mukaan lukien mutta ei rajoittuen koulutuspalvelut, integraatiot, toteutusprojektit ja Asiakaskohtaiset Palveluun tehdyt muutokset.

Palvelu tarkoittaa Liitteessä 1 määriteltyä Palvelua, jonka Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle julkisten tietoverkkojen kautta.

Palvelumaksu tarkoittaa sovittua maksua, joka kattaa Palvelun tarjoamisen Sopimuksen voimassaoloaikana.

Palvelutaso tarkoittaa suoritustasoa, jolla Yhtiön on toimitettava Palvelut Asiakkaalle liitteessä 1 määritellyllä tavalla.

Käyttäjä tarkoittaa Asiakkaan ja mahdollisten kolmansien osapuolten henkilöstöä ja urakoitsijoita, jotka toimivat Asiakkaan puolesta Asiakkaan tavanomaisissa liiketoiminnallisissa tarkoituksissa Sopimuksen voimassaoloaikana tai Sopimuksen Liitteissä tarkemmin määritellyllä tavalla.

Käyttäjätunnus tarkoittaa Palvelun käyttäjänimiä, salasanoja tai muuta tunnistustapaa.

1.2. liitteet

Seuraavat lisäykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta:

Liite 1 Palvelukuvaus ja SLA

Liite 2 Hinnat (määritelty myös ImpactOS-verkkosivustolla)

Liite 3 Tietosuojakäytäntö

Kaikki nämä liitteet ovat saatavilla ImpactOS-verkkosivustolla erillisinä tiedostoina. Niitä ei ole tämän sopimusasiakirjan liitteenä. Hinnat ovat saatavilla myös erikseen ImpactOS-verkkosivustolla. Jos tämän sopimuksen sisällön ja toisaalta minkä tahansa lisäyksen sisällön välillä on ristiriitoja, tämän sopimuksen sisältö on ensisijainen. Jos jonkin lisäyksen välillä on ristiriitoja, etusijalla on pienin lisäys, jollei asiaankuuluvissa lisäyksissä nimenomaisesti toisin määrätä.

1.3. Sopimuksen tarkoitus

Yhtiö tarjoaa ImpactOS-palvelua, joka on SaaS-alusta. ImpactOS on digitaalinen verkkoalusta kestävän kehityksen hallintaan ja kestävän kehityksen datan visualisointiin - ESG-dataan (”Palvelu”). Palvelu on saatavilla Internetin välityksellä. Asiakas on kiinnostunut hyödyntämään Palvelun ominaisuuksia ja toimintoja oman liiketoimintansa ja palvelujensa yhteydessä. Asiakas haluaa saada pääsyn Yhtiön tarjoamaan Palveluun ja Yhtiö on valmis myöntämään pääsyn tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että hän tai sen Käyttäjät ovat asianmukaisesti valtuuttaneet tekemään tämän Sopimuksen Palvelua käyttämällä ja että se ei riko minkään sopimuksen, Asiakkaan sääntöjen, ehtojen tai muun sopimuksen ehtoja, joissa hän voi olla osapuolena.

1.4. Yrityksen vastuut

Yhtiö sitoutuu hoitamaan tehtävät, joista se on vastuussa Sopimuksen mukaisesti, asianmukaisella huolellisuudella ja ammattitaidolla, jota kokeneelta palveluntarjoajalta kohtuudella odotetaan. Yhtiö toimittaa Asiakkaalle kirjallisesti Palvelun käyttöohjeet ja toimintaympäristöä koskevat vaatimukset. Yhtiö voi toimia asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä sovellettavan henkilötietojen ja yksityisyyden suojalainsäädännön soveltamiseksi. Yhtiö sitoutuu noudattamaan asiakkaan kohtuullisia ohjeita ja käytäntöjä, jotka liittyvät tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jos sellaisia on.

1.5. Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä käyttäjiensä toimesta ja noudattaa kaikkia asiakkaan Palvelun käyttöön liittyviä sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien tietosuojaan ja henkilötietojen siirtoon liittyvät lakit ja määräykset. Asiakas vastaa siitä, että Palvelu täyttää Asiakkaan käyttötarkoituksen. Yhtiö sulkee erityisesti pois kaikki vastuut ja takuut tiettyyn tarkoitukseen. Asiakkaan on ilmoitettava Yritykselle välittömästi Palvelun luvattomasta käytöstä tai muusta tunnetusta tai epäilystä tietoturvaloukkauksesta. Tällöin Asiakas on velvollinen avustamaan sopimussuhteen aikana mahdollisesti ilmenevien väärinkäytösten, väärinkäytösten tai muiden vastaavien seikkojen tutkinnassa ja ratkaisemisessa. Tähän apuun sisältyy muun muassa asiaankuuluvien tietojen antaminen, yhteistyö tarvittavien tutkimusten kanssa ja asianmukaisten toimien toteuttaminen toisen osapuolen pyynnöstä.

1.6. Palvelun käyttöoikeuden myöntäminen

Yhtiö sitoutuu täysin vastineeksi Asiakkaan suorittamaan Palvelumaksun maksamiseen tarjoamaan Palveluun pääsyn ei-yksinomaisesti Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas sallii Palveluun pääsyn vain niille työntekijöille, urakoitsijoille tai muille kolmansille osapuolille, jotka kuuluvat käyttäjän rajoittavan määritelmän piiriin. Asiakas ei saa siirtää, vuokrata, lainata, jälleenmyydä, jakaa tai muutoin asettaa Palvelua tai Palveluun sisältyviä materiaaleja kokonaan tai osittain missään muodossa kolmansille osapuolille. Asiakas ei saa yrittää päästä mihinkään Palvelun osiin, joihin Asiakas ei ole hankkinut käyttöoikeuksia, eikä Asiakas yritä muokata, kopioida, purkaa, mukauttaa, kääntää tai muulla tavoin yrittää saada lähdekoodia Palvelusta tai muista tietokoneohjelmista, joihin Palvelu perustuu. Asiakas ei saa tallentaa tai asentaa Palvelua asiakkaan palvelimille tai laitteille.

1.7. Palvelun sisältö ja palvelutasot

Palvelu ja Palvelun sisältö on määritelty liitteessä 1. Osapuolet tunnustavat, että Asiakas voi toimittaa Yhtiölle Palveluun liittyviä tietoja, tietoja ja materiaaleja. Kaikki muu tieto ja materiaali kuin Asiakkaan toimittama materiaali katsotaan Yhtiön materiaaliksi. Asiakas voi itsenäisesti päättää, miten tiedot ilmoitetaan viranomaisille tai ovat muiden Palvelun käyttäjien nähtävissä ja/tai käyttökelpoisia. Asiakas voi päättää pitää tiedot yksityisinä tai julkaista ne. Ellei tässä sopimuksessa kirjallisesti toisin sovita, Asiakas myöntää Yhtiölle maksuttoman, täysin maksetun, ei-yksinomaisen, ikuisen, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, siirrettävän ja alilisensoitavan oikeuden ja lisenssin vapaasti hyödyntää (mukaan lukien rajoituksetta oikeudet kopioida, jäljentää, muuttaa, kääntää, edelleen kehittää, valmistaa johdannaisteoksia, myydä, levittää, alilisensoida, välittää yleisölle ja asettaa saataville, tuoda, viedä ja valmistaa ovat valmistaneet toimitukset) Asiakkaan tiedot siinä laajuudessa kuin ne sisältyvät tai Palveluun liittyvissä asioissa tai siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun käyttämiseksi tarkoitetulla tavalla. Epäselvyyksien välttämiseksi Yhtiön on pseudonymisoitava tai anonymisoitava kaikki tiedot tai tiedot, joita se aikoo hyödyntää kaupallisesti, käyttää itse tai kolmansien osapuolten tutkimus- ja kehitystarkoituksiin ja/tai Palvelun jatkokehittämiseen. Palveluun sovellettava palvelutaso ja mahdolliset seuraukset sovitusta palvelutasosta poikkeamisesta on määritelty liitteessä 1. Jos palvelutasosta ei ole sovittu, sovelletaan yhtiön silloisia ehtoja. Liitteessä 1 määritellyt korvaukset sovitusta palvelutasosta poikkeamisesta ovat Asiakkaan ainoa ja yksinomainen korvaus sovitusta palvelutasosta poikkeamista varten. Ellei Osapuolet toisin sovi ja Asiakastuesta huolimatta, mitään Liittyviä Palveluja, kuten Asiakkaan henkilöstön koulutusta ja Palvelun käyttöönottoa koskevat tehtävät, eivät sisälly Sopimuksessa määriteltyyn Palvelumaksuun.

1.8. Käyttäjätunnukset

Asiakas vastaa Käyttäjätunnusten luomisesta, jakelusta ja lopettamisesta Yhtiön ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan on erikseen nimettävä Käyttäjätunnuksista vastaava henkilö ja ilmoitettava Yritykselle tämän henkilön tai siihen liittyvien yhteystietojen muutoksista. Asiakas on vastuussa siitä, että Käyttäjät ylläpitävät Käyttäjätunnuksia huolella eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä käyttäjätunnuksillaan. Asiakkaan on varmistettava, että jos Asiakkaan käyttäjätunnuksia on paljastettu kolmannelle osapuolelle tai jos Asiakkaalla on syytä epäillä Käyttäjätunnuksen väärinkäyttöä, Asiakkaan on välittömästi irtisanottava tai poistettava kyseinen käyttäjätunnus käytöstä. Asiakas muuttaa Palvelun käyttöön tarvittavia käyttäjätunnuksia Yrityksen kirjallisesta pyynnöstä, jos se on tarpeen Palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvariskin vuoksi.

1.9. Asiakastuki

Yrityksen on tarjottava asiakkaalle kohtuullista teknistä ja käyttöön liittyvää asiakastukea. Yhtiö tarjoaa Asiakastukea Yhtiön normaalina työaikana arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 08.00—17.00 Suomen aikaa (EET) lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita ja virallisia vapaapäiviä. Yritys tarjoaa asiakastukea sähköpostitse. Yhtiön on annettava Asiakkaalle erikseen asianmukaiset yhteystiedot. Yrityksen on ilmoitettava Asiakkaalle, jos Yhtiön oman harkinnan mukaan tarjotun asiakastuen määrä ylittää sen, mitä voidaan pitää normaalina, ja osapuolet sopivat neuvottelevansa asiakastuen järjestämisestä ilmoituksen jälkeen. Epäselvyyksien välttämiseksi Yritys ei ole sopimuksen mukaan velvollinen tarjoamaan tukea, apua tai ylläpitoa kolmannen osapuolen laitteille tai ohjelmistoille.

1.10. Muutokset palveluun

Yhtiöllä on oikeus tehdä Palveluun sellaisia muutoksia, jotka ovat välttämättömiä Palveluun kohdistuvien vakavien tietoturvariskien estämiseksi tai lieventämiseksi. Jos Yhtiö tekee Palveluun tietoturvariskin vuoksi muutoksen, joka vaikuttaa Palveluun, Yhtiön on ilmoitettava muutoksesta Asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sen tekemistä tai, jos se ei ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Yhtiö on saanut tiedon tällaisesta asiasta. Yhtiöllä on oikeus tehdä Palveluun muu kuin edellä tässä kohdassa mainittu muutos ilmoitettuaan asiasta Asiakkaalle etukäteen. Mikäli suunniteltu muutos vaikuttaa olennaisesti Palvelun sisältöön tai sovittuun Palvelutasoon, Yhtiön on ilmoitettava muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti viimeistään 60 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää ja Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus 30 päivää etukäteen. Irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluttua muutoksen voimaantulopäivästä.

1.11. Palvelun keskeyttäminen

Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen määräaikaishuollon katkojen vuoksi lisäyksessä 1 määritellyllä tavalla. Säännöllisiin huoltokatkoihin käytettyä aikaa ei oteta huomioon Yhtiön vahingoksi sovittuihin Palvelutasoihin nähden. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen Yhtiön hallinnassa olevan yleisen tietoverkon asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi tai Palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvariskin vuoksi tai pakottavan lain tai toimivaltaisten viranomaisten niin edellyttäessä. Yhtiön on ilmoitettava asiakkaalle keskeyttämisestä ja keskeytyksen kestosta etukäteen tai, jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Yhtiö on saanut tiedon tällaisesta asiasta. Yhtiöllä on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun ilman ennakkoilmoitusta, jos Yhtiö kohtuudella epäilee, että Asiakas rasittaa tai käyttää Palvelua tavalla, joka vaarantaa Palvelun toimittamisen muille käyttäjille. Jos Asiakas osoittaa käyttäneensä Palvelua Sopimuksen mukaisesti, Yhtiö korvaa Asiakkaalle sovittujen Palvelutasojen mukaisesti.

1.12. Tuotanto- ja käyttöympäristöt

Yhtiö vastaa Palvelun tuotantoympäristöstä ja siitä, että Palvelu vastaa sitä, mitä Osapuolet ovat kirjallisesti sopineet. Yhtiö toimittaa asiakkaalle käyttöympäristön tekniset vaatimukset. Yhtiö ei vastaa Asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmistojen käytettävyydestä ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien Asiakaslaitteiden hankkimisesta ja ylläpitämisestä. Asiakas vastaa Asiakkaan tietoympäristön suojaamisesta ja Palvelun käytöstä aiheutuvista vastaavista kustannuksista.

1.13. Palvelun ylläpito

Yhtiö vastaa Palvelujen ylläpitämisestä sovitussa järjestyksessä ja kunnossa. Jos Palvelu epäonnistuu tai hajoaa, Yhtiön on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin viipymättä palauttaakseen Palvelut asianmukaiseen toimintaansa Sopimuksen mukaisesti. Jos Palvelut vikaantuvat tai rikkoutuvat ja siitä johtuvat Asiakkaan Tietojen tai niiden osan häviäminen tai vioittuminen Yrityksen on ilmoitettava siitä Asiakkaalle niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista sen jälkeen, kun Palvelu on jälleen käytettävissä. Tässä kappaleessa todetaan Yhtiön koko vastuu Asiakkaan Tietojen menetyksestä tai vahingoittumisesta, joka johtuu Palvelun vikaantumisesta tai rikkoutumisesta. Yhtiö ei ole vastuussa mistään muista menetyksistä tai vahingoista, jotka Asiakas on kärsinyt tai aiheuttanut Palvelun epäonnistumisen tai rikkoutumisen seurauksena, paitsi jos sopimuksessa nimenomaisesti mainitaan ja siltä osin kuin tällainen menetys tai vahinko johtuu Yhtiön kohtuuttomasta viivästyksestä yllä olevan ensimmäisen kappaleen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä.

1.14. Hinnat ja laskutus

Palvelumaksut ja muut hinnat on määritelty liitteessä 2. Jos tietyn tuotteen tai palvelun hintaa ei ole sovittu Sopimuksessa tai muulla tavoin, sovelletaan kyseiseen tuotteeseen tai palveluun Yhtiön tilauspäivänä voimassa olevan hinnaston hintaa. Sopimuksessa määritellyt hinnat vahvistetaan sopimuksen voimassaoloaikana. Yhtiö voi muuttaa hintoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle etukäteen kirjallisesti kuusikymmentä (60) päivää etukäteen. Hintamuutoksella ei ole vaikutusta maksuihin, jotka erääntyvät ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus hinnanmuutoksen voimaantulon yhteydessä ilmoittamalla siitä Yhtiölle etukäteen kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Ellei kirjallisesti toisin sovita, Sopimuksessa määritellyt hinnat sisältävät kaikki viranomaisten määrittämät ja voimaantulopäivänä voimassa olevat julkiset maksut, lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero tuolloin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määrittelemien julkisten maksujen määrä tai näiden maksujen perintäperuste muuttuu säännösten tai verotuskäytännön muutosten vuoksi, sopimuksessa määritettyjä hintoja tarkistetaan vastaavasti. Kumpikaan osapuoli ei voi kuitata toisen osapuolen saatavia tai saatavia. Maksuehdot ovat neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorkoa kertyy Suomen korkolain mukaisesti. Kaikki laskua koskevat vastalauseet on tehtävä ennen eräpäivää.

1.15. Alihankkijat

Yhtiöllä on oikeus tehdä sopimuksen mukaiset velvoitteensa alihankintana. Yhtiön on varmistettava, että sen alihankkijat noudattavat 16 §:ssä määriteltyjä luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä. Kumpikin osapuoli on vastuussa alihankkijansa työstä samoin kuin omastaan.

1.16. Luottamuksellisuus

Kumpikin osapuoli pitää luottamuksellisina kaikki luottamukselliset tiedot eikä luovuta luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen tarkoitukseen. Vastaanottavalla osapuolella on oikeus: a) kopioida luottamuksellisia tietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen tarkoituksen kannalta ja b) luovuttaa luottamuksellisia tietoja vain niille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen, jotka täyttävät sopimuksen velvoitteet ja joiden on tiedettävä luottamukselliset tiedot sopimusta varten c) luovuttaa luottamuksellisia tietoja omille oikeudellisille ja taloudellisille neuvonantajilleen edellyttäen, että näitä neuvonantajia sitovat vähintään yhtä rajoittavat salassapitosäännökset kuin tässä kohdassa 16. Edellä esitetystä huolimatta salassapitovelvollisuutta ei sovelleta aineistoon tai tietoon, joka a) on yleisesti saatavilla tai muuten julkista muutoin kuin vastaanottavan osapuolen sopimusrikkomuksen vuoksi; tai b) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai c) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ennen sen vastaanottamista toiselta osapuolelta ilman siihen liittyvää salassapitovelvollisuutta; tai d) joka a Puolue on kehittynyt itsenäisesti käyttämättä toiselta osapuolelta saadut aineistot tai tiedot; tai e) jotka osapuolen on julkistettava lain, asetuksen tai muun viranomaisen antaman määräyksen tai tuomioistuimen määräyksen nojalla. Kumpikin osapuoli lopettaa toiselta osapuolelta saatujen luottamuksellisten tietojen käyttämisen viipymättä sopimuksen päättyessä tai kun osapuoli ei enää tarvitse kyseisiä luottamuksellisia tietoja sopimusta varten, ja palautettava kyseinen aineisto ja kaikki sen jäljennökset, elleivät osapuolet erikseen sovi tällaisen aineiston hävittämisestä. Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää laissa tai asetuksissa edellytetyt jäljennökset. Kumpikin osapuoli takaa, että kaikki alihankkijansa ja muut osapuolet, joille luottamuksellisia tietoja on luovutettu, noudattavat ja noudattavat tätä kohtaa 16 asianmukaisesti. Kummallakin osapuolella on oikeus käyttää sopimuksen yhteydessä hankittua ammattitaitoa ja kokemusta. Tämän kohdan 16 mukaiset oikeudet ja velvollisuudet säilyvät sopimuksen päättymisen tai päättymisen jälkeen, ja ne pysyvät voimassa viiden vuoden ajan voimaantulopäivästä, tai jos luottamukselliset tiedot luovutetaan Voimaantulopäivän jälkeen, viiden vuoden ajan luovutuspäivästä.

1.17. Julkisuus

Sen estämättä, mitä 16 kohdassa määrätään vastoin, molemmat osapuolet voivat käyttää toisen osapuolen graafista logoa ja yrityksen nimeä verkkosivuillaan ja markkinointimateriaaleissa esittääkseen, että toinen osapuoli on asiakas tai toimittaja, tapauksen mukaan, ja heidän on noudatettava kaikkia toisen osapuolen antamia menettelyjä ja/tai ohjeita tällaisen graafisen logon käytöstä.

1.18. Viivästykset

Jos osapuoli toteaa, että viivästyminen tapahtuu tai on todennäköistä, osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti viivästyksestä ja viivästymisen vaikutuksista sopimukseen. Jos toisen osapuolen suoritus viivästyy yli 30 päivää eräpäivästä kirjallisesta muistutuksesta huolimatta, toisella osapuolella on oikeus keskeyttää sen suorittaminen ilman minkäänlaista vastuuta, kunnes viivästynyt osapuoli on täyttänyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

1.19. Ylivoimainen este

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sopimuspuolen sopimukseen perustuvien velvoitteiden noudattamatta jättämistä, joka johtuu esteestä, joka ei ole sen hallinnassa ja jota se ei olisi voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia kyseinen osapuoli ei olisi kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Ellei toisin todisteta, tällaisiin esteisiin voi kuulua muun muassa valtion toimet sen suvereenissa tai sopimuksessa, tulipalot, tietoverkkojen häiriöt, tulvat, epidemiat, pandemiat, karanteenirajoitukset, lakot, työsulut, työtaistelut, mellakat, terroriteot tai erityiset terroritoiminnan, liikenteen tai energian uhkat. Lakko, työsulku, boikotti ja muut työtaistelutoimet ovat ylivoimainen este myös silloin, kun asianomainen osapuoli on tällaisen toiminnan kohde tai osapuoli. Lukuun ottamatta velvoitetta maksaa asianmukaisesti erääntyneet ja velat, kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä ja vahingoista. Osapuolen alihankkijalle aiheutunut ylivoimainen este vapauttaa myös tällaisen osapuolen vastuusta, jos alihankintaa muusta lähteestä ei voida tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa ajanmenetystä. Osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti viipymättä ylivoimaisesta esteestä. Sopimuspuoli ilmoittaa vastaavasti toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen päättymisestä.

1.20. Immateriaalioikeudet

Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ja mahdolliset muutokset, muutokset ja uudet versiot kuuluvat Yhtiölle tai kolmansille osapuolille. Palveluun liittyvät tuotenimet ovat Yhtiön tai kolmansien osapuolten palvelumerkkejä ja tavaramerkkejä, eikä niiden käyttöön myönnetä oikeutta tai lisenssiä. Sopimus ei anna Asiakkaalle mitään omistusoikeutta Palveluun tai siihen liittyviä tai Yhtiön omistamia immateriaalioikeuksia. Asiakas tunnustaa, että muuta oikeutta, omistusoikeutta tai korkoa ei myönnetä lukuun ottamatta Sopimuksessa erikseen määrättyjä ehtoja. Immateriaalioikeudet ja omistusoikeus Asiakastietoihin kuuluvat Asiakkaalle. Sopimuksella ei ole vaikutusta immateriaalioikeuksiin, jotka kummallakin osapuolella oli ennen voimaantulopäivää. Sopimus ei anna osapuolelle mitään suoraa, välillistä tai epäsuoraa oikeutta tai lisenssiä toiselle osapuolelle kuuluvien teollis- ja tekijänoikeuksien käyttämiseen tai muutoin hyödyntämiseen. Osapuolet tunnustavat ja hyväksyvät, että Palvelu asetetaan saataville tietoverkkojen kautta ja että asiakkaalle ei toimiteta kopioita ohjelmistoista tai muista tekijänoikeudella suojatuista teoksista. Jos Osapuolet kuitenkin sopivat erikseen ohjelmistokopioiden tai muiden teosten toimittamisesta Asiakkaalle, kyseisiä ohjelmistokopioita ja teoksia säätelevät soveltuva kolmas osapuoli tai Yhtiön erikseen toimittamat lisenssiehdot. Ellei osapuolet erikseen sovi, Asiakas ei saa kopioida, asettaa yleisön saataville, levittää tai muulla tavoin luovuttaa, muuttaa, muuttaa, kääntää tai johtaa lähdekoodia toimitetuista ohjelmistokopioista tai muista teoksista. Asiakas ei saa poistaa, muokata tai peittää mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia, jotka sisältyvät toimitettuihin ohjelmistokopioihin tai muihin teoksiin.

1.21. Kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaaminen

Yhtiö takaa, että Sopimuksen mukainen Palvelu ei loukkaa Suomessa täytäntöönpanokelpoisia tekijänoikeuksia. Yhtiö puolustaa asiakasta omalla kustannuksellaan oikeudenkäynneiltä, joissa väitetään, että Palvelu loukkaa edellä mainittuja kolmannen osapuolen oikeuksia edellyttäen, että Asiakas ilmoittaa Yhtiölle viipymättä kirjallisesti tällaisista oikeudenkäynneistä ja antaa Yhtiölle mahdollisuuden puolustaa tai ratkaista oikeudenkäyntejä sekä antaa Yhtiölle kaikki tarvittavat tiedot ja apu sekä tarvittavat valtuudet. Yhtiö maksaa kaikki oikeudenkäynnissä määrätyt vahingonkorvaukset kolmannelle osapuolelle, jos Asiakas on toiminut edellä esitetyn mukaisesti. Mikäli Palvelu loukkaa Yhtiön perustellun käsityksen mukaan jotakin edellä mainituista kolmannen osapuolen oikeuksista, Yhtiö voi omalla kustannuksellaan joko (a) saada Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelun käyttöä tai (b) korvata Palvelun vastaavalla palvelulla tai (c) muokata Palvelua rikkomuksen poistamiseksi. Mikäli mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole Yhtiön käytettävissä kohtuullisin ehdoin, Asiakkaan tulee Yhtiön pyynnöstä lopettaa Palvelun käyttö. Yhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa, jos vaatimus (a) on tytäryhtiön esittämä; (b) johtuu Asiakkaan ohjeiden noudattamisesta; (c) johtuu Palvelun käytöstä yhdessä muun palvelun tai tuotteen kanssa, jota Yhtiö ei ole toimittanut tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä julkaistua ja vastaavaa Palvelua, jota tarjotaan Asiakkaalle käytettäväksi ilman erillistä maksua. Yhtiön vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tähän kohtaan 21.

1.22. Kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaaminen

Asiakas voi ajoittain antaa ehdotuksia, kommentteja tai palautetta (”Palaute”) liittyen Palveluun tai Yrityksen alun perin toimittamiin luottamuksellisiin tietoihin. Asiakas sitoutuu siihen, että kaikki Palaute on vapaaehtoista eikä se, vaikka se merkitään luottamukselliseksi (ellei erillistä kirjallista sopimusta edellytä), se ei aiheuta Yritykselle luottamuksellisuusvelvoitetta. Yhtiö voi vapaasti käyttää, paljastaa, jäljentää, lisensoida tai muuten jakaa tällaista Palautetta ilman minkäänlaisia velvoitteita tai rajoituksia liittyen Osapuolen immateriaalioikeuksiin tai muuten. Edellä esitetystä huolimatta, mitään oikeuksia ei myönnetä immateriaalioikeuksille, jotka olivat olemassa ennen voimaantulopäivää.

1.23. Asiakastiedot

Yhtiöllä on oikeus käyttää Asiakastietoja Sopimuksen ja Palvelun tarjoamisen tarkoituksiin. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakastietoja voidaan käyttää Palvelussa hänen edukseen rikastus- tai jalostusprosessien avulla. Tekemällä tämän sopimuksen Asiakas nimenomaisesti sallii Yrityksen analysoida, parantaa ja käsitellä Asiakastietojaan saadakseen arvokkaita oivalluksia, malleja tai trendejä, jotka voivat edistää parempaa käyttökokemusta tai tehokkaampaa Palvelun toimittamista. Asiakastietojen yhteistoiminnallisen hyödyntämisen tarkoituksena on parantaa tarjottujen Palvelujen yleistä laatua ja arvoa varmistaen samalla, että Asiakkaan yksityisyys ja tietoturva ovat edelleen ensiarvoisen tärkeitä. Asiakkaan suostumus näihin tietojen käyttökäytäntöihin osoittaa hänen tietoisen ymmärryksensä mahdollisista eduista ja korostaa hänen sitoutumistaan molempia osapuolia hyödyttävään liikesuhteeseen. Asiakas on vastuussa Asiakkaan tiedoista ja siitä, että Asiakkaan tiedot eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai riko ajoittain voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jos edellä mainittua rikotaan, Asiakas on vastuussa ja korvaa Yhtiön kaikista vaatimuksista, kanteista, oikeudenkäynneistä, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kuluista ja kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot), jotka on tehty Yhtiölle. Asiakas vastaa kaikista Asiakastietoihin sisältyvistä henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista Suomen henkilötietolain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 2016/679 tai muun sovellettavan henkilö- tai tietosuojalainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjänä. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että hänellä on valtuudet ja vaaditut luvat siirtää edellä mainitut henkilötiedot Palveluun. Yhtiön on toimitettava Asiakkaan tiedot Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakastiedot toimitetaan osapuolten yhteisesti sopimassa sähköisessä muodossa tai jos sopimukseen ei päästä, yleisesti saatavilla olevassa sähköisessä muodossa Yhtiön oman harkinnan mukaan. Yhtiöllä on oikeus veloittaa Asiakastietojen keräämisestä, käsittelystä ja toimittamisesta. Yhtiön vastuu Asiakastietojen säilyttämisestä päättyy 60 päivän kuluttua Sopimuksen irtisanomisesta tai päättymisestä, minkä jälkeen Yhtiö tuhoaa Asiakastiedot omalla kustannuksellaan, ellei Asiakas ole pyytänyt Asiakastietojen toimittamista. Yrityksellä on kuitenkin oikeus tuhota tai säilyttää Asiakastiedot toimivaltaisen viranomaisen lain tai määräyksen edellyttämässä laajuudessa.

1.24. Asiakastietojen varmuuskopiointi

Yhtiö vastaa Palveluun sisältyvien Asiakastietojen varmuuskopioinnista. Varamenetelmät ja muut niihin liittyvät prosessit on määritelty lisäyksessä 1. Jos Asiakastietojen varmuuskopiointiin liittyvistä erityisistä velvoitteista ei ole sovittu, Yhtiö vastaa varmuuskopioiden tekemisestä vähintään kerran Yhtiön normaalin työpäivän aikana ja varmuuskopioiden säilyttämisestä asianmukaisella tavalla kohtuullisen alan standardien mukaisesti. Jos Asiakkaan tiedot poistetaan, katoavat, muuttuvat tai vahingoittuvat Asiakkaan omalla käyttäjätunnuksella tai Asiakas on muutoin omalla toiminnallaan poistanut, kadottanut, muuttanut tai vahingoittanut Asiakastietoja, Yhtiöllä on oikeus veloittaa näiden Asiakastietojen palauttamisesta sovittujen hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

1,25. Termi ja irtisanominen

Tämän Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä Yhtiö hyvittää Asiakkaan suorittamat ennakkomaksut vain, jos Asiakas on irtisanonut tämän Sopimuksen Yhtiön tämän Sopimuksen rikkomisen vuoksi tai jos Yhtiö on irtisanonut tämän Sopimuksen mistä tahansa muusta syystä kuin Asiakkaan tämän Sopimuksen rikkomisesta. Tällöin Yhtiö hyvittää Asiakkaan suorittamat ennakkomaksut siltä osin kuin ne ovat voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeisenä ajankohtana. Kaikki ehdot, joiden luonteeltaan tai muutoin kohtuudella pitäisi jäädä voimaan tämän Sopimuksen peruuttamisen tai irtisanomisen jälkeen, säilyvät voimassa. Tällaisiin ehtoihin kuuluvat muun muassa luottamuksellisuuteen, immateriaalioikeuksiin, vastuun rajoittamiseen ja sovellettavaan lakiin ja riitojenratkaisuun liittyvät ehdot. Sopimus tulee voimaan voimaantulopäivänä ja on voimassa toistaiseksi. Jolleivät osapuolet toisin sovi, sopimus on voimassa siihen asti, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen tekemällä kirjallisen ilmoituksen toiselle osapuolelle kolmekymmentä (30) päivää ennen irtisanomista. Jos ilmenee, että sopimuksen täyttäminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli kolme (3) kuukautta, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kohtuullisessa laajuudessa välittömästi ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Tällaisessa tapauksessa kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta tällaisesta irtisanomisesta. Jos sopimuksen täyttäminen on viivästynyt ylivoimaisen esteen vuoksi yli kolme (3) kuukautta, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Tällaisessa tapauksessa kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta tällaisesta irtisanomisesta Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle jo ennen sopimuksen täytäntöönpanopäivää, jos käy ilmi, että toinen osapuoli rikkoo jotakin sopimuksen määräystä, joka oikeuttaa toisen osapuolen irtisanomaan sopimus välittömästi. Tällaisen osapuolen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanominen on vaikutukseton, jos rikkonut osapuoli joko täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai antaa toisen osapuolen kohtuullisesti hyväksyttävän takuun sopimuksen täyttämisestä 14 päivän kuluessa kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos a) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti jotakin sopimuksen ehtoja eikä korjaa tällaista rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta; tai b) toinen osapuoli on maksukyvytön, asetettu konkurssiin (eikä konkurssipesä halua sitoa edelleen tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan), on asetettu selvitystilaan, myy kaiken omaisuutensa, lopettaa liiketoimintansa tai lopettaa muutoin maksuineen; tai c) toisen osapuolen määräysvallassa tai omistuksessa on tapahtunut merkittävä muutos. Muutos katsotaan olennaiseksi, jos toisen osapuolen kilpailija hankkii määräysvallan tai omistuksen. Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle tällaisista omistajuuden tai määräysvallan olennaisista muutoksista ilman aiheetonta viivytystä.

1.26. Takuut

Yhtiö tarjoaa Palvelun ja minkä tahansa nimenomaisesti sovitun Liittyvän Palvelun Sopimuksen mukaisesti. Yhtiö sitoutuu hoitamaan tehtävät, joista se on vastuussa Sopimuksen mukaisesti, asianmukaisella huolellisuudella ja ammattitaidolla, jota kokeneelta palveluntarjoajalta kohtuudella odotetaan. LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA TÄSSÄ KOHDASSA 26 MAINITTU TAKUU ON YHTIÖN YKSINOMAINEN TAKUU JA KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, EHDOT, SITOUMUKSET TAI EHDOT, NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT, KIRJALLISET TAI SUULLISET, LAIN MUKAAN LUKIEN TAKUUT TAI EHDOT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, VIRUSTEN JA TAKAOVIEN PUUTTUMISTA,, VASTAUSTEN, TULOSTEN RIKKOMATTA JÄTTÄMINEN, TARKKUUS TAI TÄYDELLISYYS JA/TAI TYÖN PUUTTUMINEN PONNISTELUJA. MIKÄÄN VAKUUTUS TAI MUU TOSISEIKKOJEN VAKUUTUS, MUKAAN LUKIEN PALVELUN SUORITTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT, JOTKA EIVÄT SISÄLLY SOPIMUKSEEN, EIVÄT SIDO YRITYSTÄ. EDELLÄ MAINITTU TAKUU SULKEE ERITYISESTI ULKOPUOLISTEN OSAPUOLTEN MUUTOKSET POIS.

1.27. Vastuun rajoittaminen

Sopimuspuolen yhteenlaskettu kokonaisvastuu toista osapuolta kohtaan Sopimukseen liittyvistä tai siitä johtuvista kanteista ei saa ylittää viisitoista prosenttia (15%) siitä summasta, jonka Asiakas on maksanut Sopimuksen nojalla ennen kuin vaatimuksen syy on noussut tai ylittää asiakkaan sopimuksen nojalla maksaman määrän viimeisten 6 kuukauden aikana ennen vaatimuksen syyn syntymistä. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE VASTUUSSA TOISELLE OSAPUOLELLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SOPIMUKSESTA JOHTUVISTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMISESTÄ TAI VOITTOJEN, TIETOJEN, LIIKETOIMINNAN TAI LIIKEARVON MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO SE SOPIMUKSEN TAI TAKUUN RIKKOMISEEN, VAHINGONKORVAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), OSAPUOLEN LAIMINLYÖNTIIN TAI VÄITETTYYN LAIMINLYÖNTIIN SEN VELVOITTEET TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TAI MUILLA TAVOIN JA SE, ONKO OSAPUOLI, JONKA VÄITETÄÄN AIHEUTTANEEN TÄLLAISIA VAHINGOISTA ON ILMOITETTU TAI HÄN ON TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Sen estämättä, mitä Yhtiöllä on velvollisuus ottaa varmuuskopiot Asiakastiedoista kohdassa 24 määritellyllä tavalla, molemmat osapuolet ovat vastuussa tietojen ja datatiedostojen varmuuskopioiden ottamisesta ja tällaisten varmuuskopioiden toimivuuden tarkistamisesta. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen menetyksestä, vahingoittumisesta tai muuttamisesta mistä tahansa syystä johtuvista vahingoista ja kuluista, kuten rekistereiden uudelleenluomisesta aiheutuvista kuluista. Vastuun rajoitukset eivät koske: a) tahallisen väärinkäytöksen tai törkeän huolimattomuuden aiheuttamia vahinkoja; tai b) kohdan 16 salassapitovelvollisuutta koskevien säännösten rikkomista; tai c) vaatimuksiin ja kuluihin, jotka kattavat pykälän 21.

1.28. Tehtävä

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta luovuttaa Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Edellä mainitusta estämättä kumpikin osapuoli voi siirtää sopimuksen mukaiset saamisensa kolmannelle osapuolelle. Yhtiö voi siirtää Sopimuksen ja sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimukseen liittyvä liiketoiminta on siirretty.

1.29. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Sopimusta ja kaikkia Sopimuksesta johtuvia tai siihen liittyviä asioita tulkitaan, tulkitaan ja säännellään yksinomaan Suomen lakien mukaisesti ilman sen lainvalintasääntöjä. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista, joka tehtiin Wienissä 11. huhtikuuta 1980, ei kuulu. Mikäli sopimukseen ei päästä neuvottelukeinoin, sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, erimielisyydet tai vaatimukset tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai voimassaolosta ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä, Suomessa. Välimiesmenettely suoritetaan ja välimiesoikeuden päätös annetaan englannin kielellä. Osapuolet sopivat, että välimiesmenettelyä ja kaikkea siihen liittyvää aineistoa ja tietoja käsitellään luottamuksellisina tiedoina 16 jakson mukaisesti. Osapuolilla on kuitenkin oikeus vaatia sopimuksen mukaisia erääntyneitä saamisia toisen osapuolen kotipaikan tuomioistuimessa. Kumpikin osapuoli voi ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana hakea toimivaltaiselta tuomioistuimelta väliaikaista lähestymiskieltoa tai ennakkokieltoa, jos tällainen toimenpide on tarpeen kyseisen osapuolen etujen suojaamiseksi oikeudenkäynnin päättymistä odotettaessa.

1.30. Irtisanomisapu

Sopimuksen voimassaolon päättyessä tai irtisanomisen jälkeen Yhtiö osallistuu kohtuullisesti Palvelun siirtymiseen toiselle toimittajalle tai Asiakkaalle. Ellei kirjallisesti toisin sovita, maksuvelvollisuus päättyy 3 kuukauden kuluttua sopimuksen päättymisestä tai irtisanomisesta. Sovittuja hinnoitteluperiaatteita sovelletaan Palveluihin, jotka liittyvät Yhtiön velvollisuuteen osallistua siirtoon. Tässä mainittua velvollisuutta osallistua siirtoon ei sovelleta, jos Sopimus irtisanotaan Asiakkaan olennaisen rikkomuksen vuoksi. Yhtiöllä on kuitenkin myös velvollisuus avustaa asiakasta, jos Asiakas maksaa kaikki Yhtiölle erääntyvät summat ja antaa hyväksyttävän takuun sopimuksen mukaisista lisämaksuista ja siihen liittyvästä avustusvelvoitteesta.

1.31. Muut säännökset

Molemmat osapuolet toimivat omissa nimissään ja omasta puolestaan. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta tehdä sopimuksia tai muita sitoumuksia toisen osapuolen puolesta. Jos osapuoli ei vaadi jonkin tai useamman Sopimuksen ehtojen noudattamista tai luopumista mistä tahansa Sopimuksen ehdosta, ei pidetä luopumisena mistään oikeuksista tai oikeussuojakeinoista, joita osapuoli voi käyttää myöhemmissä vastaavissa tilanteissa. Jos jokin Sopimuksen ehto todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto erotetaan Sopimuksen muista määräyksistä, jotka ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia lain sallimassa laajuudessa.

2. Palvelun kuvaus ja SLA

2.1. Yleiskatsaus

Tervetuloa ImpactoS:iin, digitaaliseen verkkoalustaan kestävän kehityksen hallintaan ja kestävän kehityksen tietojen visualisointiin. Alustamme antaa käyttäjille mahdollisuuden mitata ja analysoida kestävän kehityksen vaikutuksiaan. Tässä palvelukuvauksessa esitetään palveluidemme käyttöä koskevat ehdot.

2.2. Pääsy ja käyttö

2.2.1. Käyttäjille annetaan suojatut kirjautumistiedot päästäkseen alustalle.

2.2.2. Käyttäjätilit on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, ja käyttäjät ovat vastuussa kirjautumistietojensa luottamuksellisuudesta.

2.2.3. Käyttäjätilit on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, ja käyttäjät ovat vastuussa kirjautumistietojensa luottamuksellisuudesta.

2.3. Palvelutasot

2.3.1. Asiakastietojen säännölliset varmuuskopiot suoritetaan tietojen häviämisen estämiseksi järjestelmävikojen sattuessa, mikä varmistaa nopean palautumisen ja minimaaliset seisokit.

2.3.2. Kaikki käyttäjän ja SaaS-alustamme välillä välitetyt tiedot salataan alan standardien mukaisilla protokollilla luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Turvalliset todennusmekanismit, kuten monivaiheinen todennus (MFA), otetaan käyttöön käyttäjien henkilöllisyyden todentamiseksi ja luvattoman pääsyn estämiseksi. Säännöllisiä tietoturvatarkastuksia ja -arviointeja tehdään haavoittuvuuksien tunnistamiseksi ja alan standardien noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastustulokset ovat asiakkaiden saatavilla pyynnöstä.

2.4. Tietoturva ja yksityisyys

2.4.1. Asetamme etusijalle tietojesi turvallisuuden ja yksityisyyden. Yksityiskohtaiset tiedot turvatoimenpiteistämme löytyvät tietosuojakäytännöstämme.

2.4.2. Käyttäjät ovat vastuussa tiliensä ja tietojensa turvallisuuden varmistamisesta alustalla.

2.5. Tuki ja viestintä

2.5.1. ImpactOS tarjoaa asiakastukea sähköpostitse.

2.5.2. Käyttäjät voivat pyytää apua kaikissa alustoihin liittyvissä kysymyksissä tai tiedusteluissa.

2.6. Päivitykset ja ylläpito

2.6.1. Ajoittain päivityksiä ja ylläpitoa voidaan suorittaa alustan toiminnallisuuden parantamiseksi.

2.6.2. Käyttäjille ilmoitetaan kohtuullisesti etukäteen suunnitelluista huoltoikkunoista.

2.7. Irtisanominen ja tilin deaktivointi

2.7.1. Käyttäjät voivat lopettaa tilinsä milloin tahansa lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen support@askkauko.com

2.7.2. ImpactOS pidättää oikeuden deaktivoida tilit ehtojen rikkomisesta tai muista käytännöissämme esitetyistä syistä.

2.8. Laskutus ja maksaminen

2.8.1. Tiedot laskutuksesta, maksuehdoista ja mahdollisista sovellettavista maksuista on esitetty hinnastossa.

2.8.2. Käyttäjät ovat vastuussa laskutustietojen pitämisestä ajan tasalla.

3. Hinnasto

Tällä hetkellä kaikki ImpactOS-alustan käyttäjät ovat Freemium-käyttäjiä. Maksullisten tilausten hinnasto julkaistaan myöhemmin.

close
KotiValmennusBlogHinnoitteluYhteystiedot
login
Kirjaudu sisään
how_to_reg
Rekisteröidy